นายพรชัย  สัมมาวุฒธิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง

เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอแกลง ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสุขไพรวัน

หมู่ที่ ๓ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕